Hoạt tính kháng oxi hóa của một số hợp chất flavonoid phân lập được của lá cây mật gấu (Vernonia amygdalina Del.)

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa của một số hợp chất phân lập được của lá cây Mật gấu (Vernonia amygdalina Del.). Kết quả khảo sát thành phần hóa học cho thấy, từ cao phân đoạn ethyl acetate của lá cây Mật gấu, ba hợp chất flavonoid đã được phân lập và nhận danh là luteolin (1), luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside (2), và kaempferol (3). Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ NMR và so sánh với các tài liệu đã công bố. | Tạp chí phân tích Hóa Lý và Sinh học - Tập 28 Số 4 2022 ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF SOME ISOLATED FLAVONOIDS FROM Vernonia amygdalina Del. Đến tòa soạn 26-08-2022 Le Thi Bach1 Nguyen Trong Tuan1 Lien Thao Van1 Tran Khanh Tien1 Doan Minh Trung1 Dang Trung Hieu1 Truong Huynh Kim Ngoc1 Quach Thi Hong Dung 1 Pham Thi Kim Phuong2 1. Department of Chemistry College of Natural Sciences Can Tho University 2. An Giang University Vietnam National University Ho Chi Minh City Email ltbach@ qthdung@ TÓM TẮT HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT FLAVONOID PHÂN LẬP ĐƯỢC CỦA LÁ CÂY MẬT GẤU Vernonia amygdalina Del. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa của một số hợp chất phân lập được của lá cây Mật gấu Vernonia amygdalina Del. . Kết quả khảo sát thành phần hóa học cho thấy từ cao phân đoạn ethyl acetate của lá cây Mật gấu ba hợp chất flavonoid đã được phân lập và nhận danh là luteolin 1 luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside 2 và kaempferol 3 . Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ NMR và so sánh với các tài liệu đã công bố. Thêm vào đó hoạt tính kháng oxi hóa của cả ba hợp chất này đã được khảo sát theo hai phương pháp DPPH và ABTS và cho thấy hiệu quả kháng oxi hóa tốt. Những kết quả này cho thấy lá cây Mật gấu là một dược liệu tiềm năng chứa các hợp chất flavonoid thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa tốt. Từ khóa kháng oxi hóa hợp chất flavonoid cây mật gấu. 1. INTRODUCTION have been extracted and isolated from Natural products possessing antioxidant Vernonia amygdalina 2-6 . These bioactive properties play a very crucial role in compounds made them possess different ameliorating deleterious effects of reactive pharmacological properties like antimicrobial oxygen species. Many plants in Vietnamese antimalarial antioxidant anti-diabetic traditional medicine have been proved to anticancer anti-fungi antibacterial and among possess medicinal functions especially the others 7-9 . antioxidant activity. Vernonia .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    52    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.