Building the surge generator model and the multi layer varistor model according to the international standards

The generator model is used to simulate and test the response of nonlinear model of low voltage voltage multilayer varistor with standard impulses as specified in the international standards. The voltage multilayer varistor model has similar characteristics as the actual low voltage multilayer varistor of manufacturers and the necessary input parameters such as rated surge current, residual voltage and the number of voltage multilayer varistor elements in parallel. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.