Application of smith predictor using neural network to terminate delay process in PID controlling two-link robot arm

Two-link robot arm is a typical MIMO system in testing control algorithm. Using PID controller for non-delay systems has been successfully researched. In reality, delay process always happens, such as delay of network, delay of slow processing feedback of sensor. Because of that, PID controller does not respond well anymore. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    64    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.