Research and application of fuzzy logic to control the exhaust gas recirculation and fuel in dual fuel engines (LPG - diesel)

Research to reduce emissions from the engines diesel is very difficult mission, because the current emission standard is becoming very strictest NOx, HC, CO etc. Recently, dual fuel diesel engines which use Liquefied Petroleum Gas (LPG) and diesel fuel are being studied to control emissions and improve fuel efficiency. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.