Thuật toán sinh đường dụng cụ gia công tinh bề mặt phức tạp bằng dao phay ngón đầu xuyến trên máy phay CNC 5 trục

Trong bài viết này với các thông số cho trước quy luật quét dụng cụ, thông số hình học của dụng cụ, vận tốc cắt tác giả đề xuất thuật toán sinh đường dụng cụ gia công bề mặt phức tạp đối với dao phay ngón đầu xuyến trên máy phay CNC 5 trục. | Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật 27 2014 59 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh THUẬT TOÁN SINH ĐƯỜNG DỤNG CỤ GIA CÔNG TINH BỀ MẶT PHỨC TẠP BẰNG DAO PHAY NGÓN ĐẦU XUYẾN TRÊN MÁY PHAY CNC 5 TRỤC THE ALGORITHM TO DIRECTLY GENERATE TOOL PHATH AND TOOL ORIENTATION WITH RADIUSED END MILLING CUTTER WHEN MACHINING SCULPTURED SURFACES WITH FIVE- AXIS MACHINE TOOL Nguyễn Hồng Thái 1 Lê Hiếu Giang 2 Nguyễn Văn Hưng 3 Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội 1 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 3 Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An TÓM TẮT Trong quá trình gia công tinh đường dụng cụ dẫn điểm định vị dụng cụ quét lên bề mặt gia công theo một quy luật nhất định. Tuy nhiên đối với đường dụng cụ gia công bề mặt phức tạp ngoài việc định vị vị trí dụng cụ còn định hướng trục dụng cụ tại từng thời điểm gia công để tạo vận tốc cắt. Hơn nữa trong gia công tinh bề mặt phức tạp thường sử dụng dao phay ngón ứng với mỗi loại dao phay ngón do đặc điểm hình học điểm định vị của dụng cụ là khác nhau mà đường dụng cụ cho mỗi loại dụng cụ là khác nhau. Trong bài báo này với các thông số cho trước quy luật quét dụng cụ thông số hình học của dụng cụ vận tốc cắt tác giả đề xuất thuật toán sinh đường dụng cụ gia công bề mặt phức tạp đối với dao phay ngón đầu xuyến trên máy phay CNC 5 trục. Trên cơ sở thuật toán đề xuất tiến hành lập trình sinh đường dụng cụ gia công tinh bề mặt phức tạp cho dưới dạng tham số S u v trên máy phay CNC 5 trục bằng phần mềm Matlab. Từ khóa. đường dụng cụ gia công tinh bề mặt phức tạp. ABSTRACT In the process of finishing machining CNC tool paths lead tool position points to sweep over the machined surfaces based on a determined rule. However with five-axis machine tool besides the positional location of cutting tool we have to locate its orientation for each cutting point. Furthermore in finishing machining sculptured surfaces we usually use some milling cutters such as radiused-end mill with each type of these tools the geometric parameters cutting .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    61    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.