Investigation of antioxidant and antibacterial activities of some spice plants collected in Daklak province

The aims of this study were to investigate the antioxidant and antimicrobial activities of some spice plants including cinamon bark, ginger root, curcuma root and piper leaves. The terms for investigation of antioxidant activity were DPPH radical scavenging activity and ferric reducing power. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    36    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.