Comparison between two swing-up algorithms: Partial feedback linear and energy based method

In this paper, the authors compare two swing-up algorithms from other researches: partial feedback linear and energy-based methods in both simulation and experiment. In previous studies, these methods were presented in only a mathematical description and simulation. Moreover, no comparison was concerned between these methods. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    172    2    07-12-2023
359    61    1    07-12-2023
13    44    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.