Nhận xét thực trạng thực hành an toàn phẫu thuật và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2022

Bài viết Nhận xét thực trạng thực hành an toàn phẫu thuật và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2022 mô tả thực trạng thực hành an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2022; Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng tới an toán phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2022. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 526 - th ng 5 - sè 1A - 2023 countries. CA Cancer J Clin. 2018 68 6 394-424. bàng quang. Trường đại học Y Hà Nội. 2018. 2. Del Giudice F Barchetti G De Berardinis E 6. Surveillance Research Program SRP . Pecoraro M Salvo V Simone G et al. Cancer Stat Facts Bladder Cancer NIH - Prospective Assessment of Vesical Imaging National Institutes of Health 2021 Available from Reporting and Data System VI-RADS and Its https statfacts html . Clinical Impact on the Management of High-risk 7. Takeuchi M Sasaki S Ito M Okada S Non-muscle-invasive Bladder Cancer Patients Takahashi S Kawai T et al. Urinary bladder Candidate for Repeated Transurethral Resection. cancer diffusion-weighted MR imaging-accuracy Eur Urol. 2020 77 1 101-9. for diagnosing T stage and estimating histologic 3. Lê Minh Hoàn Trần Công Hoan. Giá trị cắt lớp grade. Radiology. 2009 251 1 112-21. vi tính đa dãy chẩn đoán ung thư bàng quang. 8. Tekes A Kamel I Imam K Szarf G Điện Quang Việt Nam. 2014. Schoenberg M Nasir K et al. Dynamic MRI of 4. Marchioni M Primiceri G Delli Pizzi A bladder cancer evaluation of staging accuracy. Basilico R Berardinelli F Mincuzzi E et al. AJR Am J Roentgenol. 2005 184 1 121-7. Could Bladder Multiparametric MRI Be Introduced 9. Wang H Luo C Zhang F Guan J Li S Yao H in Routine Clinical Practice Role of the New VI- et al. Multiparametric MRI for Bladder Cancer RADS Score Results from a Prospective Study. Validation of VI-RADS for the Detection of Clin Genitourin Cancer. 2020 18 5 409-15. Detrusor Muscle Invasion. Radiology. 2019 5. Nguyễn Quang Toàn. Nghiên cứu giá trị của cộng 291 3 668-74. hưởng từ trong chẩn đoán giai đoạn T của ung thư NHẬN XÉT THỰC TRẠNG THỰC HÀNH AN TOÀN PHẪU THUẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2022 Phạm Thanh Hà1 Trần Văn Phú1 Nguyễn Thanh Huyền1 Nguyễn Thị Mận1 Nguyễn Thị Lan Anh1 TÓM TẮT Từ khóa an toàn phẫu thuật bệnh viện 7482 QĐ-BYT mức độ an toàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
314    2    1    22-05-2024
2    78    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.