Nâng cao hiệu quả công tác hỏi cung bị can, lấy lời khai trong điều kiện ghi âm ghi hình có âm thanh

Bài viết Nâng cao hiệu quả công tác hỏi cung bị can, lấy lời khai trong điều kiện ghi âm ghi hình có âm thanh trình bày yêu cầu cần thiết phải áp dụng việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can, lấy lời khai. | NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỎI CUNG BỊ CAN LẤY LỜI KHAI TRONG ĐIỀU KIỆN GHI ÂM GHI HÌNH CÓ ÂM THANH NGUYỄN NAM HẢI Ghi âm ghi hình có âm thanh là quy định mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quá trình thực hiện quy định này còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do đó cần nâng cao hơn nữa hiệu quả ghi âm ghi hình có âm thanh trong hỏi cung lấy lời khai góp phần thực hiện chiến lược Cải cách tư pháp trong thời gian tới. Bài viết trình bày yêu cầu cần thiết phải áp dụng việc ghi âm ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can lấy lời khai. Từ khóa Hỏi cung bị can lấy lời khai bức cung nhục hình ghi âm ghi hình có âm thanh tố tụng hình sự. Ngày nhận bài 05 07 2022 Biên tập xong 20 07 2022 Duyệt đăng 26 07 2022 Sound and audio visual recording are new provisions in the 2015 Criminal Procedure Code that the implementation process still faces many difficulties. Therefore it is necessary to futher improve the effectiveness of sound and audio visual recording in interrogation and taking testimony that contributes to the implementation of the Judicial Reform strategy in the coming time. The article presents the necessary requirements to use sound and audio visual recording in suspects interrogation and taking tesimony. Keywords Suspect interrogation taking tesimony extorting statement torturing suspect sound and audio visual recording criminal procedure. G hi âm hoặc ghi hình trong tố tụng hình sự hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện ghi âm là chủ trương lớn trong pháp luật tố tụng hoặc ghi hình có âm thanh sử dụng bảo quản hình sự của Nhà nước ta nhằm thể chế hoá lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh đường lối chủ trương xây dựng Nhà nước pháp trong quá trình điều tra truy tố xét xử trong quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật Tố đó quy định Chậm nhất đến ngày 01 01 2020 tụng hình sự BLTTHS năm 2015 đã bổ sung quy thực hiện thống nhất việc ghi âm hoặc ghi hình định về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong có âm thanh trong điều tra truy tố xét xử trên tố

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    95    2    22-05-2024
103    141    5    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.