Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần theo Luật Công ty của Myanmar - điểm khác biệt so với quy định về công ty cổ phần ở Việt Nam

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Việc tìm hiểu những quy định xuất phát từ những góc nhìn khác so với nhà lập pháp Việt Nam, đặc biệt là của các quy định của các quốc gia trong khu vực ASEAN là một yêu cầu thực tế. | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỔ PHẦN THEO LUẬT CÔNG TY CỦA MYANMAR - ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM ĐÀO THỊ THU HẰNG Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Việc tìm hiểu những quy định xuất phát từ những góc nhìn khác so với nhà lập pháp Việt Nam đặc biệt là của các quy định của các quốc gia trong khu vực ASEAN là một yêu cầu thực tế. Từ khóa Công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp năm 2020 Luật Công ty Myanmar. Ngày nhận bài 19 6 2022 Biên tập xong 01 7 2022 Duyệt đăng 05 7 2022 Joint-stock company is a significant kind of enterprises in Vietnamese economy. Researching its regulations from different perspectives comparing to Vietnamese law makers is a realistic essential requirement specially from laws of ASEAN countries. Keywords Joint-stock company Law on Enterprise in 2020 Myanmar Company Law. Ở Việt Nam công ty cổ phần chỉ là đổi sang cổ phần3. Theo đó công ty có thể một loại hình doanh nghiệp bên chỉ có một cổ đông và một cổ phần duy nhất. cạnh bốn loại hình doanh nghiệp Công ty ở Myanmar chia làm ba loại Công khác theo quy định của Luật Doanh ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần đóng số nghiệp hiện hành1. Tuy nhiên khi tham lượng thành viên không vượt quá 50 và đại khảo luật của Myanmar - một quốc gia chúng không giới hạn số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bảo lãnh không trong khối ASEAN dường như cách hiểu giới hạn số lượng thành viên và công ty trách và quy định của họ về công ty cổ phần có nhiệm vô hạn không giới hạn số lượng thành nhiều điểm khác biệt. Bài viết sẽ giới thiệu viên 4. Để đăng ký công ty ở Myanmar cần một số quy định có sự khác biệt về công phải có đủ các điều kiện sau ty cổ phần ở Myanmar từ góc tiếp cận của - Có tên dự kiến cho công ty Luật Doanh nghiệp Việt Nam để người đọc có thêm góc nhìn và hiểu đầy đủ hơn - Có điều lệ công ty về loại hình doanh nghiệp này. - Có ít nhất một cổ phần được phát hành 1. Các điều kiện đăng ký công ty trừ công ty trách nhiệm hữu hạn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.