Nghiên cứu mô hình thực hiện công chứng điện tử tại Hoa Kỳ - đề xuất lộ trình cho Việt Nam

Nghiên cứu mô hình thực hiện công chứng điện tử tại Hoa Kỳ - đề xuất lộ trình cho Việt Nam nghiên cứu các quy định pháp luật của Hoa Kỳ về công chứng điện tử, phân tích quy trình thực hiện, đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất một số giá trị tham khảo cho Việt Nam. | NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ TẠI HOA KỲ - ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH CHO VIỆT NAM NGUYỄN THỊ LONG - TRẦN QUANG DUY Nhằm thực hiện và triển khai chính phủ điện tử tiến bộ văn minh cũng như xây dựng mô hình công chứng điện tử thuận tiện mới bài viết nghiên cứu các quy định pháp luật của Hoa Kỳ về công chứng điện tử phân tích quy trình thực hiện đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất một số giá trị tham khảo cho Việt Nam. Từ khóa Công chứng điện tử giao dịch dân sự. Ngày nhận bài 11 9 2022 Biên tập xong 30 9 2022 Duyệt đăng 10 10 2022 With the aiming of implementing and deploying a progressive and civilized e-government and building a new convenient electronic notarization E-notarization model as well this article studies legal regulations on E-notarization of the United States analyzes the implementation process and evaluates its pros and cons then proposes some reference values for Vietnam. Keywords E-notarizationswjcivil transaction. H oa Kỳ đã triển khai áp dụng công Tại Hoa Kỳ hiện nay công chứng nghệ thông tin vào mô hình công được thực hiện nhằm phục vụ 06 mục chứng điện tử mang lại nhiều đích cơ bản 1 Thừa nhận giá trị pháp thuận tiện cho người dân. Trong khi đó lý của văn bản công chứng 2 Xác minh Việt Nam chưa công nhận hình thức các bên tự nguyện giao kết hợp đồng 3 công chứng điện tử nhưng đang quyết Chứng kiến hoặc chứng thực chữ ký giữa tâm thực hiện Nghị quyết số 17 NQ-CP các bên 4 Chứng thực bản sao và một ngày 07 3 2019 của Chính phủ về một số số hoạt động công chứng khác theo quy nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển định pháp luật 5 Đính chính hoặc chấm Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 dứt giao dịch 6 Triển khai xác minh định hướng đến 2025 Quyết định số 06 thông tin giữa các bên1. Hoạt động công QĐ-TTg ngày 06 01 2022 của Thủ tướng chứng điện tử được tiến hành song song Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển cùng hoạt động công chứng truyền thống. ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh Trong bài viết này công chứng điện tử và xác thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    57    3    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.