Bàn về Tội xâm phạm chỗ ở của người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bài viết phân tích những điểm mới trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 – gọi tắt là BLHS năm 2015) về Tội xâm phạm chỗ ở của người khác, đồng thời làm rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác xử lý, định tội nhằm đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện tội danh này trong thời gian tới. | BÀN VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 TRẦN XUÂN THAO - NGUYỄN QUANG ĐẠT Bài viết phân tích những điểm mới trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 gọi tắt là BLHS năm 2015 về Tội xâm phạm chỗ ở của người khác đồng thời làm rõ những hạn chế tồn tại trong công tác xử lý định tội nhằm đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện tội danh này trong thời gian tới. Từ khóa Tội xâm phạm chỗ ở của người khác Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 . Ngày nhận bài 02 6 2022 Biên tập xong 07 6 2022 Duyệt đăng 02 10 2022 The article studies new points in the provisions of the 2015 Penal Code amended and supplemented in 2017 on the Crime of trespassing on other people s accommodation then clarifies the limitations in the handling and determination of this crime to propose some recommendations to improve this crime in the upcoming time. Keywords The Crime of trespassing on other people s accommodation the 2015 Penal Code. K hoản 2 khoản 3 Điều 22 Hiến pháp 1. Quy định của Bộ luật Hình sự năm năm 2013 quy định Mọi người có 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội quyền bất khả xâm phạm về chỗ xâm phạm chỗ ở của người khác ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người Tội xâm phạm chỗ ở của người khác khác nếu không được người đó đồng ý. được quy định tại Điều 158 BLHS năm Việc khám xét chỗ ở do luật định . Quyền 2015 gồm 03 khoản. So với BLHS năm bất khả xâm phạm chỗ ở của người khác 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 gọi tắt còn được cụ thể hóa bởi những quy định là BLHS năm 1999 thì BLHS năm 2015 của Bộ luật Tố tụng hình sự Luật Xử lý vi đã có những điểm mới cơ bản về Tội xâm phạm chỗ ở của người khác như sau phạm hành chính. Để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm Thứ nhất tên của Điều luật đã được về chỗ ở của công dân BLHS năm 2015 đã sửa đổi thành Tội xâm phạm chỗ ở của quy định Tội xâm phạm chỗ ở của người người khác Điều 158 thay vì quy định khác. Có thể định nghĩa đây là hành vi Tội xâm phạm chỗ ở

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.