Giáo trình Kỹ thuật an toàn – môi trường công nghiệp (Nghề: Cắt gọt kim loại) - Trường CĐ nghề Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo trình Kỹ thuật an toàn – môi trường công nghiệp được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nhập môn về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; môi trường công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI Lưu hành nội bộ - 2013 Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Lôøi Noùi Ñaàu Giaùo trình moân hoïc An Toaø n Lao Ñoäng vaø Moâi Tröôøng ñöôï c bieân soaïn theo ñeà cöông cuûa Boä moân Coâng Ngheä Cheá taïo Maùy thuoä c Khoa Cô Khí Maùy tröôøng Ñaïi Hoï c Sö Phaïm Kyõ Thuaät T p Hoà Chí Minh. Noäi dung bieâ n soaïn ñöôï c xaây döïn g treân caùc giaùo trình ñaõ ñöôïc giaû ng daïy taï i caùc tröôøng Ñaïi hoï c cuõng nhö caù c tröôøng Trung hoï c chuyeân nghieäp cuõn g nhö moä t soá noä i dung môù i nhaèm ñaù p öùng ñöôï c yeâu caàu naân g cao chaá t löôïng hoïc taäp cuû a sinh vieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoù a vaø hieän ñaïi hoù a ñaá t nöôù c. Vôùi nhöõng tieâu chí neâ u treâ n taùc giaû ñaõ ñöa vaøo Giaùo trình caù c noäi dung nhaèm cung caáp cho Sinh vieân Hoï c sinh caù c tröôø ng hoïc veà caù c ngaø nh ngheà kyõ thuaät cuõ ng nhö nhöõng ngöôø i ñang laøm vieä c trong nhaø maùy xí nghieäp nhöõng kieá n thöùc cô baûn veà khoa hoï c Baûo Hoä Lao Ñoä ng Luaä t phaùp cheá ñoä chính saùch baûo hoä lao ñoäng Veä sinh lao ñoän g Kyõ thuaät An Toaøn trong laoM ng vaø saûn xuaát Caâ p cöùu ñoä HC tai naïn lao ñoäng. Moâi tröôøn g coâng nghieä p Nguoàn goá c OÂ nhieåPKT quyeå m khíTP. n Caù c phöông loï c buï i Caù c ÑH S öôøng nguoàn naêng löôïng môù i. eà Tr Noäi dung Giaùo trình ñöôïc bieâ n soaïn vôù i thuoäc v ng thôø i löôï 30 tieá t q uyeàn Baûn Phaà n I Nhaäp moâ n veà Khoa hoï c kyõ thuaä t baûo hoä lao ñoäng 03 tieá t Chöông I Nhöõ ng khaù i nieäm chung veà khoa hoïc kyõ thuaä t baûo hoä lao ñoäng 02 tieá t Chöông II Luaät phaùp cheá ñoä chính saùch baûo hoä lao ñoäng 01 tieá t Phaà n II Kyõ thuaät Veä sinh lao ñoäng 04 tieá t Chöông III Kyõ thuaät veä sinh lao ñoäng 04 tieá t Phaà n III Kyõ thuaät An toaøn lao ñoän g 12 tieá t Chöông IV Caù c quy taéc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    91    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.