Developing a solution to automatic calculation of navigation for SU-30MK2 fighter aircraft to intercept airborne targets

This paper introduces a solution to automatically calculate the navigation process at the headquarters for fighter interceptors of the Air Force to intercept airborne targets. Concretely, the solution is applied to SU-30 MK2 fighter aircraft. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    39    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.