An efficient beamformer for uniform rectangular arrays

This paper proposes an efficient beamformer based on the binary bat algorithm for uniform rectangular arrays of half-wavelength dipoles. The proposed beamformer utilizes the technique of controlling only the amplitude of excitation weights to produce optimal patterns with minimal distortions in sidelobe regions while maintaining the main beam and imposing nulls in the directions of interfering signals. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.