Real-time eye ratio tracking for drowsiness detection based on machine vision and facial landmarks

The article proposes a real-time algorithm to detect the drowsiness phenomenon based on a standard camera. Face landmarks are identified, especially around the subject's eyes. On that basis, a scale function from extracting scalar quantities of face landmarks is calculated representing realtime eye-opening and closing times. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.