Investigation of free vibration of FGP plates partially supported by elastic foundation using finite element method

The main goal of this article is to usea finite element method (FEM) based on Mindlin plate theory for analyzing the free vibration of the functionally graded porous (FGP) plate partially supported by elastic foundation (EF). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    167    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.