Process parameter optimization of the diamond burnishing operation under hybrid cooling lubrication system

Diamond burnishing is an effective finishing process to enhance the surface quality and production rate of machined components. The purpose of this investigation is to select the optimal process parameters, including the spindle speed (S), feed rate (f), and burnishing depth (D) of the hybrid cooling-lubrication system-based diamond burnishing process for decreasing the average roughness (AR) and improving Vickers hardness (VH). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    17    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.