A study on the worsted wool finishing with cinnamon oil microcapsules

In this study, we use microcapsules from cinnamon bark essential oil at a concentration of 80g/l for finishing treatment on worsted wool fabric. The effectiveness was evaluated in various aspects including visual assessment, pH evaluation, washing, scent of cinnamon microcapsule finished fabric and evaluation the distribution of microcapsules on fabrics throughout SEM. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.