Further results on phytochemistry study of Impatiens claviger Hook. F.collected in Me Linh, Ha Noi, Viet Nam

Three compounds were isolated from the butanol extract of Impatiens claviger’s leaves and twigs collected in Me Linh, Ha Noi. Their structures were elucidated by the mass, NMR spectroscopy and comparison with published data as two phenolic glucosides and one triterpene glycoside. One of them has been found for the first time in Impatiens genus. |

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.