Đề cương học phần Rèn nghề kế toán hành chính nhân sự

Học phần "Rèn nghề kế toán hành chính nhân sự" này giúp sinh viên củng cố lý thuyết về kế toán kế toán trong đơn vị HCSN: các nguyên tắc, qui định, phương pháp hạch toán của các phần hành kế toán cơ bản trong đơn vị HCSN, phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo kế toán trong đơn vị HCSN. | BỘ NÔNG NGHIỆP amp PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẮC GIANG Bắc Giang ngày 15 tháng 12 năm 2020 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN RÈN NGHỀ KẾ TOÁN HCSN 1. Thông tin chung về học phần - Mã học phần KTO2066 - Số tín chỉ 02 - Loại học phần Bắt buộc - Các học phần tiên quyết Kế toán hành chính sự nghiệp - Bộ môn Khoa phụ trách học phần Bộ môn Kế toán khoa Kinh tế - Tài chính. Nghe giảng lý thuyết 00 tiết Thực hành 60 tiết Tự học 90 giờ 2. Thông tin chung về các giảng viên Học hàm học vị Số điện Ghi TT Email họ tên thoại chú 1 Nguyễn Thị Ưng 0983874938 Falcon83bg@ 2 Phạm Thị Dinh 0975194298 dinhcdnlbg@ 3 Phạm Thị Thanh Lê 0988083918 4 Chuyên gia hợp đồng 3. Mục tiêu của học phần Yêu cầu về kiến thức Học phần này giúp sinh viên củng cố lý thuyết về kế toán kế toán trong đơn vị HCSN các nguyên tắc qui định phương pháp hạch toán của các phần hành kế toán cơ bản trong đơn vị HCSN phương pháp tổng hợp phân tích số liệu và lập báo cáo kế toán trong đơn vị HCSN. Yêu cầu về kỹ năng Học phần này rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng Lập và luân chuyển chứng từ kế toán Ghi sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp. Tổng hợp số liệu và lập báo cáo kế toán 1 Khả năng phân tích so sánh và cập nhật văn bản chuẩn mực thông tư hướng dẫn liên quan đến kế toán đơn vị HCSN. - Yêu cầu về năng lực tự chủ trách nhiệm nghề nghiệp. Tuân thủ các quy định của luật kế toán và chuẩn mực kế toán. Có đạo đức nghề nghiệp ý thức kỷ luật. Ghi chú Mục tiêu của học phần được thể hiện tại Phụ lục 2 4. Chuẩn đầu ra của học phần LO Learning Out Comes Mã STT CĐR Mô tả CĐR học phần LO Chuẩn đầu ra về kiến thức Tóm tắt tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp cơ cấu tổ chức công tác kế toán bộ máy kế toán trong đơn vị HCSN. 1 Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến các phần hành kế toán trong đơn vị HCSN Làm rõ cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    63    5    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.