Đề cương học phần Tin học kế toán

Nội dung chủ yếu của môn học "Tin học kế toán" là ứng dụng Tin học và để giải quyết các công tác kế toán một cách nhanh gọn dễ dàng. Nội dung của môn học là ứng dụng các hàm trên Excel, và Phần mềm kế toán SASINNOVA giúp sinh viên thực hành các bài tập về kế toán doanh nghiệp một cách nhanh chóng hiệu quả. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH - - ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần Tin học kế toán Ngành đào tạo Kế toán Giảng viên biên soạn Đinh Nho Toàn Bắc giang 2020 0 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG - LÂM BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày tháng năm ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TIN HỌC KẾ TOÁN 1. Thông tin chung về học phần - Mã học phần KTO2017 - Số tín chỉ 03 - Loại học phần Bắt buộc - Các học phần tiên quyết - Các học phần song hành - Các yêu cầu với học phần Sĩ số tối đa lớp học 3. Mục tiêu của học phần - Yêu cầu về kiến thức Sinh viên có được các kiến thức về sử dụng phần mềm Excel các kỹ thuật lập sổ kế toán trên phần mềm Excel cách cài đặt và sử dụng phần mềm SASINNOVA - Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp. Có thể ứng dụng được phần mềm Excel và phần mềm SAS để hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Có kỹ năng làm việc độc lập làm việc theo nhóm thuyết trình. - Yêu cầu về thái độ. Có ý thức tự giác cần cù chịu khó trong quá trình học tập Có ý đạo đức nghề nghiệp ý chức kỷ luật. Ghi chú Mục tiêu của học phần được thể hiện tại Phụ lục 2 4. Chuẩn đầu ra của học phần LO Learning Out comes Mã CĐR Mô tả CĐR học phần STT LO Sau khi học xong môn học này người học có thể Chuẩn về kiến thức Vận dụng được các nguyên lý của kế toán tài chính của doanh nghiệp vào 1 ứng dụng lập sổ sách kế toán trên Microsoft Excel Hiểu được các phân hệ trong phần mềm kế toán SAS INNOVA và vận dụng vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp Chuẩn về kỹ năng Ứng dụng thành thạo một số hàm trên Excel vào công tác Kế toán doanh nghiệp. chuyển đổi được dữ liệu từ bảng Excel sang DBF và xuất 2 từ phần mềm kế toán sang Excel Sử dụng thành thạo các phân hệ kế toán của PMKT SASINNOVA vào công tác kế toán trong doanh nghiệp Năng lực tự chủ amp trách nhiệm nghề nghiệp Có phẩm chất đạo đức tuân thủ pháp luật sẵn sàng đảm nhận công việc 3 được giao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    20    2    29-05-2023
192    141    4    29-05-2023
87    52    2    29-05-2023
323    31    4    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.