Đề cương học phần Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Học phần "Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" trang bị cho sinh viên những kiến thức về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp: Quy trình xử lý chứng từ; quy trình ghi sổ kế toán chi tiết; quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp và lập các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính). | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày tháng năm 202 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1. Thông tin chung về học phần - Mã học phần KTO2059 - Số tín chỉ 20 - Loại học phần Tự chọn - Các học phần tiên quyết Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Các học phần song hành - Các yêu cầu với học phần Sĩ số tối đa lớp học - Yêu cầu về kỹ năng Học phần rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng lập chứng từ ghi chép sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp và lập các báo cáo tài chính theo các hình thức kế toán riêng biệt. - Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp Học phần rèn luyện cho sinh viên có thái độ tuân thủ các quy định của luật kế toán và chuẩn mực kế toán. Có ý đạo đức nghề nghiệp ý thức kỷ luật và trách nhiệm với công việc. Ghi chú Mục tiêu của học phần được thể hiện tại Phụ lục 2 4. Chuẩn đầu ra của học phần LO Learning Out comes Mã Liên kết với Mô tả CĐR học phần STT CĐR CĐR của Sau khi học xong môn học này người học có thể LO CTĐT Chuẩn đầu ra về kiến thức Giải thích được bản chất cung cấp thông tin về tổ chức 7 công tác kế toán bộ máy kế toán quy trình vận dụng của 1 các hình thức kế toán Phân tích được các thông tin kế toán từ đó hệ thống hóa 7 các kiến thức cơ bản trong vận dụng xử lý chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết Chuẩn đầu ra về kỹ năng Vận dụng sử dụng các chứng từ kế toán lập các chứng 10 từ kế toán lập các sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp theo hình thức thủ công và hình thức kế toán trên máy vi 2 tính Sử dụng thành thạo kỹ năng lập chứng từ kỹ năng sổ chi 10 tiết sổ tổng hợp để lập các báo cáo tài chính bằng phương pháp thủ công và trên máy vi tính Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp Tuân thủ các chuẩn mực kế toán thông tư nghị định liên 15 3 quan đến công tác kế toán tại doanh nghiệp Có khả năng tự học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    41    2    29-05-2023
25    22    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.