Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Na Khê (1945-2018): Phần 1

Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Na Khê (1945-2018) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Na Khê - Vùng đất, con người; Nhân dân các dân tộc xã Na Khê theo Đảng đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Nhân dân các dân tộc xã Na Khê trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ NA KHÊ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ NA KHÊ 1945 - 2018 Xuât bản năm 2019 1 2 LỜI GIỚI THIỆU gia sản xuất đóng góp lương thực và thực phẩm cho kháng chiến nhiều người con của quê hương gia nhập quân đội tham gia phục vụ chiến đấu góp phần làm Na Khê là xã vùng cao biên giới phía Tây huyện nên chiến thắng chung của dân tộc. Yên Minh tỉnh Hà Giang có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Trải qua các thời kỳ lịch sử với truyền Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ cách mạng nước ta bước thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất kiên sang một thời kỳ mới dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Yên cường anh dũng trong đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Minh cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Na Đảng bộ cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Khê thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế thực hiện cải Na Khê đã lập được nhiều thành tích trong phát triển cách dân chủ và xây dựng hợp tác xã nông nghiệp thực kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh xây hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. chi viện cho cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Cũng như những địa phương khác của huyện Yên Nam thống nhất Tổ quốc. Minh trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 nhân dân Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc 21 năm xã Na Khê rên xiết đau khổ dưới ách thống trị và bóc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc lột của bọn thực dân phong kiến thổ ty. Đa số người dân Bắc - Nam sum họp một nhà. Đất nước thống nhất chưa không có ruộng đất để cày cấy cơm vẫn không đủ ăn được bao lâu ngày 17 02 1979 cuộc chiến đấu bảo vệ áo không đủ mặc. Từ trong tăm tối lầm than khát vọng biên giới phía Bắc nổ ra. Trước nhiệm vụ mới cán bộ được giải phóng khỏi kiếp đời nô lệ trở thành ngọn lửa đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Na Khê nêu cao thôi thúc người dân xã Na Khê đến với cách mạng. tinh thần cách mạng đoàn kết đồng lòng vững vàng Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ gian

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    45    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.