Acute myocardial infarction in patient with single coronary artery: A case report

This case study presents a patient with SCA from the right aortic sinus with severe stenosis proximal and distal part of right coronary artery was made using cardiac angiography and cardiac multidetector computed tomography (MDCT) with acute myocardial infarction. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    149    1    29-11-2023
3    44    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.