Chronic expanding hematoma of the left erector spinae muscle after stereotactic body radiotherapy for renal cell carcinoma: A case report

Hematomas that slowly increase in size for more than 1 month after the initial hemorrhage are referred to as chronic expanding hematomas. Chronic expanding hematoma can also occur after radiosurgery; however, there have been no reports about chronic expanding hematoma in the trunk after stereotactic body radiotherapy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    93    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.