Information needs and priority use cases of population health researchers to improve preparedness for future hurricanes and floods

Information gaps that accompany hurricanes and floods limit researchers’ ability to determine the impact of disasters on population health. Defining key use cases for sharing complex disaster data with research communities and facilitators, and barriers to doing so are key to promoting population health research for disaster recovery. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    54    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.