Systematic review of prediction models for postacute care destination decision-making

This article reports a systematic review of studies containing development and validation of models predicting postacute care destination after adult inpatient hospitalization, summarizes clinical populations and variables, evaluates model performance, assesses risk of bias and applicability, and makes recommendations to reduce bias in future models. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    207    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.