The Biomedical Research Hub: A federated platform for patient research data

The objective was to develop and operate a cloud-based federated system for managing, analyzing, and sharing patient data for research purposes, while allowing each resource sharing patient data to operate their component based upon their own governance rules. The federated system is called the Biomedical Research Hub (BRH). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    130    2    04-12-2023
116    63    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.