Benefits realization management in the context of a national digital transformation initiative in English provider organizations

The Global Digital Exemplar (GDE) Programme is a national initiative to promote digitally enabled transformation in English provider organizations. The Programme applied benefits realization management techniques to promote and demonstrate transformative outcomes. This work was part of an independent national evaluation of the GDE Programme. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.