Mis-mappings between a producer’s quantitative test codes and LOINC codes and an algorithm for correcting them

To access the accuracy of the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) mapping to local laboratory test codes that is crucial to data integration across time and healthcare systems. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.