MIMIC-IV on FHIR: Converting a decade of in-patient data into an exchangeable, interoperable format

Convert the Medical Information Mart for Intensive Care (MIMIC)-IV database into Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Additionally, generate and publish an openly available demo of the resources, and create a FHIR Implementation Guide to support and clarify the usage of MIMIC-IV on FHIR. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    260    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.