Uncovering the relationship between food-related discussion on Twitter and neighborhood characteristics

Initiatives to reduce neighborhood-based health disparities require access to meaningful, timely, and local information regarding health behavior and its determinants. We examined the validity of Twitter as a source of information for neighborhood-level analysis of dietary choices and attitudes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    363    4    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.