Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Một số vấn đề triết lý trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở phân tích tính triết lý trong ca dao, tục ngữ, tỉnh Khánh Hòa về các vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan của người dân tỉnh Khánh Hòa, luận văn "Một số vấn đề triết lý trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa" khẳng định những giá trị về văn hóa và xây dựng các giải pháp nhằm kế thừa, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Khánh Hòa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGÔ THÀNH TẤM MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRIẾT LÝ TRONG CA DAO TỤC NGỮ TỈNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành Triết học Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng Năm 2014 Công trình đƣợc hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Lê Hữu Ái Phản biện 1 TS. Lê Thị Tuyết Ba Phản biện 2 Lê Văn Đính Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo Nghị quyết số 03 - NQ TW ngày 16 7 1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã đề cập đến định hướng phát triển nền văn hóa Việt Nam như sau Bên cạnh việc phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta phải Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc hết sức coi trọng bảo tồn kế thừa và phát huy những giá trị văn học truyền thống văn hóa cách mạng bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể 11 - 28 Nghị quyết đã nhấn mạnh đến việc kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng nền văn hóa mới. Trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ca dao tục ngữ giữ một vị trí quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền văn hóa mới. Tuy nhiên hiện nay ca dao tục ngữ của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng ít được quan tâm khai thác. Nếu có nghiên cứu thì đó mới chỉ là những sự liệt kê theo chủ đề mới chỉ bàn luận về mặt tích cực và tiêu cực kinh nghiệm của ca dao tục ngữ. Các công trình nghiên cứu về ca dao tục ngữ tỉnh Khánh Hòa chưa đi sâu vào vấn đề triết lý như là sự thể hiện tư duy của ông cha ta ngày trước về vũ trụ con người cách thức tác động của con người vào tự nhiên sao cho có hiệu quả mối quan hệ con người với con người con người với tự nhiên. Tất cả những luận giải đó .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    349    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.