Đề thi KSCL cuối năm môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nam

‘Đề thi KSCL cuối năm môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nam’ là tài liệu tham khảo được sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi học kì 2, giúp học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HÀ NAM NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN 12 Đề thi gồm 04 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 Trong không gian cho mặt cầu S x 2 y 2 z 2 4 x 2 y 2 z 2 0 . Tâm của S có tọa độ là A. 2 1 1 . B. 4 2 2 . C. 4 2 2 . D. 2 1 1 . Câu 2 Trên khoảng 0 đạo hàm của hàm số y x 2 e là A. y 2 x 2 e 1 . B. y 2 e . C. y 2 e 1 . D. y e 1 . 3x 1 Câu 3 Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y là đường thẳng có phương trình x 2 1 1 A. y . B. y . C. y 3 . D. y 2 . 2 3 Câu 4 Trong không gian Oxyz mặt phẳng P x 2 y 3 z 4 0 có một véc tơ pháp tuyến có tọa độ là A. 1 2 3 . B. 2 3 4 . C. 1 2 3 . D. 1 2 3 . 3 3 3 Câu 5 Nếu f x dx 1 và g x dx 5 thì f x g x dx bằng 2 2 2 A. 2 . B. 4 . C. 5 . D. 3 . x 3 y 1 z Câu 6 Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d . Điểm nào dưới đây thuộc 2 1 4 d A. M 3 -1 0 . B. P -3 1 0 . C. Q 0 -1 3 . D. N 2 -1 4 . Câu 7 Cho cấp số cộng un với u1 -3 và công sai d -2. Giá trị u 4 bằng A. -9. B. -5. C. 4. D. 6. Câu 8 Cho hàm số y ax 3 bx 2 cx d có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực đại của đồ thị hàm số hàm số đã cho có toạ độ là A. 1 0 . B. -1 -2 . C. 0 2 . D. 1 2 . Câu 9 Trong không gian Oxyz điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng P 2 x 3 y z 3 0 A. D 2 2 1 . B. A 2 2 1 . C. B 2 2 1 . D. C 2 2 1 . Câu 10 Trên mặt phẳng toạ độ điểm biểu diễn số phức z 3 4i có toạ độ là A. 3 4 . B. 3 4 . C. 3 4 . D. 4 3 . Câu 11 Số phức z 5 12i có môđun bằng A. 13 . B. 7. C. 17. D. 13. Câu 12 Trên khoảng 3 đạo hàm của hàm số y log 5 x 3 là 1 ln 5 1 3 A. y . B. y . C. y . D. y . x 3 ln 5 x 3 x 3 x 3 ln 5 2x 2 Câu 13 Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y là đường thẳng có phương trình x 3 A. x 1 . B. x 1 . C. x 3 . D. x 3 . Câu 14 Cho mặt phẳng P cắt mặt cầu S O R theo giao tuyến là đường tròn tâm I O bán kính r . Khằng định nào dưới đây đúng A. OI 2 r 2 R 2 . B. r 2 R 2 OI 2 . C. R 2 r 2 OI 2 . D. R 2 r 2 OI 2 . Câu 15 Cho khối lăng trụ có chiều cao bằng 6 diện tích đáy bằng 5. Thể tích của khối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.