Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2022-2023 - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2022-2023 - Sở GD&ĐT Quảng Nam" để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, và học tập môn Toán. Đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh chủ động củng cố, nâng cao kiến thức tại nhà. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 TỈNH QUẢNG NAM Môn TIẾNG ANH 12 Hệ 7 năm Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Đề gồm có 04 trang MÃ ĐỀ 519 Mark the letter A B C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. Question 1 John is talking to Daniel. - John Thanks for the book. I ve been looking for it for months. - Daniel _ A. So have I. B. Have a good day C. Thank you for looking for it. D. I m glad you like it. Question 2 Jane and Janet are talking about women s roles. - Jane quot I think married women should not go to work. quot - Janet quot _ I think they should stay at home because they are good at looking after their children and doing housework. quot A. I quite agree. B. That s not true. C. What rubbish D. I don t think so. Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 3 The higher the unemployment rate the low the crime rate. A. low B. rate C. higher D. rate Question 4 Girls should give the education opportunity to have better job skills and earn higher salaries. A. earn B. should give C. to have D. job skills Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 5 A. chance B. scheme C. chew D. poach Question 6 A. survival B. equipment C. distinctive D. wilderness Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the word s OPPOSITE in meaning to the underlined word s in each of the following questions. Question 7 I don t see friends very often. I prefer to keep myself to myself. A. be public B. be lonely C. be private D. be quiet Question 8 Unsurprisingly many teenagers are ignorant of the problem of light pollution. A. aware B. obvious C. neglected D. indifferent Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the correct .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.