Đặc điểm phân bố ứng suất trong tấm composite lớp gia cường ống nano carbon đơn vách

Bài viết Đặc điểm phân bố ứng suất trong tấm composite lớp gia cường ống nano carbon đơn vách nghiên cứu đặc điểm phân bố của các thành phần ứng suất theo chiều dày của tấm composite lớp gia cường ống carbon đơn vách (laminated functionally graded single-walled carbon nanotubes reinforced composite plates: FG-CNTRC). Ống carbon gia cường phân bố trong từng lớp theo bốn quy luật: đều (UD), dạng chữ V (FG-V), dạng chữ O (FG-O) và dạng chữ X (FG-X). | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng ĐHXDHN 2023 17 2V 180 192 ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG TẤM COMPOSITE LỚP GIA CƯỜNG ỐNG NANO CARBON ĐƠN VÁCH Đặng Xuân Hùnga a Khoa Xây dựng Dân dụng amp Công nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 55 đường Giải Phóng quận Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 05 5 2023 Sửa xong 25 5 2023 Chấp nhận đăng 25 5 2023 Tóm tắt Bài báo nghiên cứu đặc điểm phân bố của các thành phần ứng suất theo chiều dày của tấm composite lớp gia cường ống carbon đơn vách laminated functionally graded single-walled carbon nanotubes reinforced com- posite plates FG-CNTRC . Ống carbon gia cường phân bố trong từng lớp theo bốn quy luật đều UD dạng chữ V FG-V dạng chữ O FG-O và dạng chữ X FG-X . Mô hình bài toán tấm chữ nhật composite lớp gia cường SWCNT chịu tải trọng phân bố đều được xây dựng trên cơ sở lý thuyết biến dạng cắt bậc cao 5 ẩn số của Reddy và phương pháp Ritz để tính toán trường chuyển vị biến dạng và ứng suất trong tấm. Các kết quả khảo sát số cho thấy đặc điểm phân bố của các thành phần ứng suất theo phương chiều dày tấm phụ thuộc vào quy luật phân bố của CNTs cũng như các tham số vật liệu khác. Các phân tích bình luận sau đó làm rõ ưu điểm của việc sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao trong mô tả quy luật phân bố của ứng suất tiếp theo chiều dày tấm và mối liên hệ logic định tính của quy luật phân bố ứng suất với các dạng phân bố của SWCNT. Từ khoá composite lớp gia cường CNT SWCNT phân tích Eng suất FG-CNTRC phương pháp Ritz. STRESS DISTRIBUTION IN LAMINATED FUNCTIONALLY GRADED SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE REINFORCED COMPOSITE PLATES Abstract This paper studies the stress distribution along the thickness of laminated functionally graded single-walled carbon nanotubes reinforced composite plates FG-SWCNTRC . Four types of the distribution patterns of the CNTs in each layer are considered uniform distribution UD functionally graded distribution type V FG- V functionally graded distribution type O FG-O and functionally graded .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.