Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021-2022 (Lần 1) - Trường THCS Hồng Bàng

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn ‘Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021-2022 - Trường THCS Hồng Bàng’ để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | UBND QUẬN HỒNG BÀNG THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 THPT TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG Năm học 2021 2022 Môn Tiếng Anh Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Đề thi có 02 trang Họ và tên học sinh . Số báo danh . Mã đề Make letter A B C or D to indicate the part that is incorrect. Câu 1. My aunt and uncle love the sun. They stay in UK in summer and visit friends in Australia in winter. A. love B. in C. the sun D. UK Câu 2. My brother together with his friends are playing chess in the garden now. A. are B. in C. together with D. now Mark letter A B C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the given one. Câu 3. New York is the largest city in the United States Los Angeles is the second and the next is Chicago. A. New York is the second largest city in the United States. B. No city isn t as large as New York in the United State. C. Chicago is the third largest city in the USA. D. Los Angeles is by far the largest city in the USA. Câu 4. People say that prevention is better than cure. A. Prevention says to be better than cure. B. Prevention is better that cure is said by people. C. That prevention is said is better than cure. D. It is said that prevention is better than cure. Câu 5. Unless you work much harder you ll never pass the exam. A. You ll fail the exam if you work hard. B. If you work much harder you ll fail the exam. C. You ll never pass the exam if you work much harder. D. If you don t work much harder you ll fail the exam. Câu 6. My mother is very busy at work. However she takes good care of her children. A. Although my mother was very busy at work she did not take good care of her children. B. In spite of being very busy at work my mother takes good care of her children. C. Though my mother was very busy at work my mother took good care of her children. D. My mother takes good care of her children but she is very busy at work. Mark letter A B C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.