Characterzing the use of palliative drugs on 57 cancer patients, at Dateh district health center, Lam Dong province

We aimed to characterize the use of palliative drugs in cancer patients, treated at the Dateh District Medical Center, Lamdong province. In order to further clarify the effect of drugs in palliative treatment for cancer patients. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    43    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.