Khóa luận tốt nghiệp Văn học: Từ Paul và Virginie của Bernardin De Saint Pierre đến Sống thác với tình của Hồ Biểu Chánh

Khóa luận tốt nghiệp Văn học: Từ Paul và Virginie của Bernardin De Saint Pierre đến Sống thác với tình của Hồ Biểu Chánh được thực hiện với mục tiêu nhằm hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của văn học phương Tây đến văn học Việt Nam. Cụ thể là những ảnh hưởng của văn học Pháp đến văn học ở miền Nam Việt Nam. Tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai tác phẩm Paul và Virginie và Sống thác với tình. Từ những điểm dị biệt, người viết phải đưa ra những sáng tạo. đóng góp của Hồ Biểu Chánh trong tác phẩm phóng tác. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRCTCfNG 001 HOC VO TRU0NG TOfiN KHOA KHOA HOC CO BAN KHOA LUAN TOT NGHIEP CHUYEN NGANH VAN HOC TXJPAUL VA VIRGINIE CUA BERNARDIN DE SAINT PIERRE DEN SONG THAC VOI TINH CUA HO BIEU CHANH Giang vien hiring dan Sinh vien thyc hien TS. LE NGOC THUY NGUYEN THI THU THUY DfilHOCVOTRtfdNGTQfiH Hau Giang thdng 06 nam 2012 LO I CAM ON Nha vao sir day do tan tinh cua cac thay co truang Dai hoc Vo Truang Toan Khoa khoa hoc ca ban trong suot bon nam hoc qua dac biet la su huang dan chu dao cua co Le Ngoc Thuy va cung vai su tim toi co gang no lire cua ban than toi da hoan thanh dugc de tai Tu Paul va Virginie cua Bernardin De Saint Pierre den Song thdc v amp i tinh cua Ho Bieu Chanh. Toi xin gui den cac thay co truang Dai hoc V6 Truang Toan Khoa khoa hoc ca ban dac biet la co Le Ngoc Thuy- Nguai huang dan toi trong suot qua trinh hoan thanh khoa luan tot nghiep lai cam an chan thanh va sau sac. Hau Giang ngayt. amp thang. nam 2012 c J r -t 7 LOI CAM DOAN Toi xin cam doan rang de tai nay la do chinh toi thuc hien cac so lieu thu thap va ket qua phan tich trong de tai la trung thuc de tai khong trung vai bat cu de tai nghien cuu khoa hoc nao. Sinh vien thirc hien Ky va ghi ro ho ten Nguyen Thi Thu Thuy PHIEU DANH GIA KHOA LUAN TOT NGHIEP Giang vien hw amp ng dan 1. GlANG VIEN HlTCJNG DAN LE NGOC THUY 2. SINH VIEN THUC HIEN NGUYEN THI THU THUY MSSV 0856010047 KHOA 1 3. TENDETAl TIT PAUL VA VIRGINIE CUA BERNARDIN DE SAINT PIERRE DEN SONG THAC VCtt TINH CUA HO BIEU CHANH NHAN XET CUA GIANG VIEN HlTOfNG DAN 1. Danh gia chung qua trinh lam man van tot nghiep . Chuyencan . Thai do . Khac 2. Danh gia luan van . Dat van de theo 5 buac . Noi dung chinh in . Chu thich thu muc . Hinh thuc trinh bay . Dung lugng trang . Khuon kho . In an . Trinh bay . Chinh ta ngu phap 3. Danh gia xep loai Danh gia Xep loai ngay thdng nam 20 Giang vien huang dan Ki va ghi ro ho ten IV TOM TAT KHOA LUAN De tai Tu Paul vd Virginie ciia Bernardin De Saint Pierre .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    125    2    07-12-2023
46    77    3    07-12-2023
96    57    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.