Khóa luận tốt nghiệp Văn học: Khảo sát việc vận dụng từ Hán - Việt trên báo Vĩnh Long

Khóa luận tốt nghiệp Văn học: Khảo sát việc vận dụng từ Hán - Việt trên báo Vĩnh Long được thực hiện với mục tiêu nhằm góp thêm ý kiến về cách dùng từ Hán-Việt trên báo Vĩnh Long, và làm nền tảng sau này phục vụ cho báo địa phương. Đồng thời góp thêm cái nhìn riêng về ngôn ngữ trên báo và tạo nên sự đa dạng, phong phú và giàu nghĩa hơn cho tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRCTGfNG DG HOC VO TRtfOfNG TOflN KHOA KHOA HOC CO BAN KHOA LUAN TOT NGHIEP CHUYEN NGANH VAN HOC KHAO SAT VIEC VAN DUNG TlT HAN - VIET TREN BAO VINH LONG DfilHOCVOTRtTONQTOfiN THl VIEN Giang vien hirong dan Sinh ven thyc hien . NGUYEN VAN NC NGUYEN THI KIM TU Hau Giang thdng 06 nam 2012 Ldl CAM ON Nha vao sir day do tan tinh cua cac thay co Tnrong Dai hoc Vo Tnrong Toan Khoa khoa hoc co ban trong suot bon nam hoc qua dac biet la sir huang dan chu dao cua . Nguyen Van No va cung vai sir tim toi co gang no lire cua ban than toi da hoan thanh dugc de tai Khdo sat viec van dung tu Han- Viet tren bdo VTnh Long. Toi xin gui den cac thay co Truang Dai hoc Vo Tnrong Toan Khoa khoa hoc ca ban dac biet la . Nguyen Van Na - Nguai huang dan toi trong suot qua trinh hoan thanh luan van tot nghiep lai cam an chan thanh va sau sac. Sinh vien thyc hien Ky va ghi ro ho ten Nguyen Thi Kim Tu LOI CAM DOAN Toi xin cam doan rang de tai nay la do chinh toi thirc hien cac so lieu thu thap va ket qua phan tich trong de tai la trung thuc de tai khong trung vai bat cu de tai nghien cuu khoa hoc nao. Sinh vien thyc hien Ky va ghi ro ho ten Nguyen Thi Kim Tu PHIEU DANH GIA LUAN VAN TOT NGHIEP Giang vien hir amp ng dan 1. GlANG VIEN HLT6NG DAN Nguyen Van No 2. SINH VIEN THI C HIEN Nguyen Thi Kim Tu MSSV 0856010051 KHOA 1 3. TEN DE TAl Khao sat viec van dung tu Han-Viet tren bao VTnh Lon NHAN XET CUA GIANG VIEN HIT6nG DAN 1. Danh gia chung qua trinh lam luan van tot nghiep . Chuyen can . Thai do . Khac 2. Danh gia luan van . Dat van de theo 5 buac . Noi dung chinh in . Chu thich thu muc . Hinh thuc trinh bay . Dung lugng trang . Khuon kho . In an . Trinh bay . Chinh ta ngu phap 3. Danh gia xep loai Danh gia Xep loai ngay thdng nam 2012 Giang vien huang dan Ki va ghi ro ho ten IV TOM TAT Mfrdau 1. Li do chon de tai Hang ngan nam van hoa Trung Hoa da de lai cho tieng Viet biet bao yeu to goc Han. Va nguai Viet da su dung yeu to goc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.