Lập kế hoạch y tế (Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng): Phần 1

Lập kế hoạch y tế (Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng): Phần 1 gồm các nội dung chính như: tổng quan về lập kế hoạch; thu thập thông tin đánh giá tình hình; xác định vấn đề ưu tiên can thiệp; sự tham gia các bên liên quan trong lập kế hoạch; phân tích vấn đề tìm nguyên nhân gốc rễ. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ MÔN QUẢN LÝ HỆ THỐNG Y TẾ LẬP KẾ HOẠCH Y TẾ Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng Hà Nội 2011 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BPRS Phương pháp xác định ưu tiên theo thang điểm cơ bản BYT Bộ Y tế CL Chiến lược CLB Câu lạc bộ CPR Các biện pháp tránh thai CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản ĐTTV Đối tượng tư vấn GDSK Giáo dục sức khỏe HĐ Hoạt động KH Kế hoạch KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KT XH Kinh tế xã hội PTHĐ Phân tách hoạt động SDD Suy dinh dưỡng TCHC Tổ chức hành chính TCKT Tài chính kế toán TĐTT Trao đổi thông tin TP Thành phố TT Trung tâm TTPC HIV AIDS Trung tâm phòng chống HHIV AIDS TTYT Trung tâm y tế TƯ Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VPP Văn phòng phẩm VSMT Vệ sinh môi trường WHO Tổ chức y tế thế giới YTCC Y tế công cộng 2 MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH . 6 1. Khái niệm về lập kế hoạch. 6 2. Các loại kế hoạch . 6 3. Lập kế hoạch chiến lược . 10 4. Kỹ năng lập kế hoạch . 12 5. Các nguyên tắc trong lập kế hoạch . 13 THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH . 15 1. Khái niệm về thông tin y tế. 15 2. Những yêu cầu đối với thông tin . 15 3. Các nhóm thông tin . 17 4. Phương pháp và nguồn thu thập thông tin . 20 5. Thu thập thông tin . 24 6. Tổng hợp và phân tích thông tin . 24 7. Viết báo cáo . 25 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CAN THIỆP . 28 1. Khái niệm về vấn đề cần can thiệp và vấn đề ưu tiên can thiệp . 28 2. Các phương pháp xác định vấn đề ưu tiên can thiệp . 29 3. Sử dụng phương pháp hệ thống thang điểm cơ bản để xác định vấn đề ưu tiên can thiệp . 31 SỰ THAM GIA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG LẬP KẾ HOẠCH . 36 1. Khái niệm và tầm quan trọng của các bên liên quan . 36 2. Phân tích các bên liên quan trong lập kế hoạch . 37 3. Xây dựng kế hoạch tham gia của các bên liên quan . 38 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ TÌM NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ . 43 1. Lợi ích của phân tích một vấn đề . 43 2. Các kỹ thuật phân tích một vấn đề. 43 3. Một số điểm cần lưu ý trong phân tích vấn đề. 49 3 XÂY DỰNG MỤC TIÊU CAN THIỆP . 50 1. Khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng mục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    113    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.