So sánh sự phát triển của xương thỏ trên mảnh ghép hợp kim Titanium in 3D có cấu hình lỗ rỗng đồng nhất và chuyển đổi về mô học

Cấy ghép mảnh ghép Titanium in 3D có cấu hình lỗ rỗng (CHLR) đang là xu hướng mới trong điều trị khuyết hỗng xương lớn. Bài viết trình bày so sánh sự phát triển của xương trên mảnh ghép Titanium in 3D có CHLR chuyển đổi và CHLR đồng nhất về mô học ở mô hình thỏ. | SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XƯƠNG THỎ TRÊN MẢNH GHÉP HỢP KIM TITANIUM IN 3D CÓ CẤU HÌNH LỖ RỖNG ĐỒNG NHẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI VỀ MÔ HỌC NGUYỄN PHÚ CHÂN ĐỖ PHƯỚC HÙNG NGUYỄN HOÀNG PHÚ1 Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Đặt vấn đề Cấy ghép mảnh ghép Titanium in đượng mô xương phủ bề mặt tiếp xúc cơ của 3D có cấu hình lỗ rỗng CHLR đang là xu mảnh ghép đồng đều hơn. hướng mới trong điều trị khuyết hỗng xương lớn. Từ khóa Mảnh ghép Titanium cấu hình lỗ Mục tiêu So sánh sự phát triển của xương rỗng in 3D khuyết hỗng xương lớn. trên mảnh ghép Titanium in 3D có CHLR SUMMARY chuyển đổi và CHLR đồng nhất về mô học ở COMPARE RABBIT BONE ON-GROWTH mô hình thỏ. BETWEEN HOMOLOGOUS AND Phương pháp nghiên cứu Thực nghiệm trên TRANSFORMATIVE 3D-PRINTED POROUS động vật. TITANIUM ALLOY SCAFFOLDS WITH Kết quả Trọng lượng thỏ ban đầu trung bình RESPECT OF HISTIOLOGY nhóm A đặt mảnh ghép CHLR đồng nhất và Background 3D-printed porous Titanium nhóm B đặt mảnh ghép CHLR chuyển đổi là scaffold implantation is a new trend in critical 2 65 0 11 và 2 61 0 1 kg p gt 0 05 . Trên quan bone defect treatment. sát đại thể cả hai loại mảnh ghép đều nằm Objectives To compare bone on-growth đúng vị trí so với lúc đặt vào và liên kết chắc between homologous and transformative 3D- chắn với mô xương xung quanh tạo được mô printed porous Titanium alloy scaffolds with dạng màng bao phủ mặt tiếp xúc cơ và mô dạng respect of histiology in a rabbit model. tủy xương bao phủ mặt tiếp xúc lòng tủy không Method Animal research. có các dấu hiệu viêm hoặc tân sinh đi kèm. Diện Results The mean pre-operative weight of tích mô dạng xương phát triển trên bề mặt tiếp rabbits in group A homologous porous scaffold xúc cơ của mảnh ghép CHLR đồng nhất và implantation and group B transformative porous chuyển đổi trung bình tương ứng 3 67 2 08 và scaffolds implantation were and 4 3 46 lỗ ở 4 tuần p gt 0 05 13 33 1 52 và kg p gt . Manual inspection showed that 14 33 1 15 lỗ ở 8 tuần p gt 0 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    41    6    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.