Ebook Educational research: Competencies for analysis and applications (Tenth edition) – Part 1

The contents of Ebook Educational research: Competencies for analysis and applications (Tenth edition) – Part 1 includes: Chapter 1 introduction to educational research, chapter 2 selecting and defining a research topic, chapter 3 reviewing the literature, chapter 4 preparing and evaluating a research plan, chapter 5 selecting a sample, chapter 6 selecting measuring instruments, chapter 7 survey research, chapter 8 correlational research, chapter 9 causal–comparative research, chapter 10 experimental research, chapter 11 single-subject experimental research, chapter 12 descriptive statistics, chapter 13 inferential statistics. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    56    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.