Mẫu đơn đăng ký đổi tên đơn vị nhận chuyển giao phân bón

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đăng ký đổi tên đơn vị nhận chuyển giao phân bón (Ban hành kèm theo Quyết định số 100 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | Phụ lục số 10 Mẫu đơn đăng ký đổi tên đơn vị nhận chuyển giao phân bón Ban hành kèm theo Quyết định số 100 2008 QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ NHẬN CHUYỂN GIAO PHÂN BÓN Kính gửi Cục Trồng trọt - Tên tổ chức cá nhân đăng ký chuyển giao phân bón - Địa chỉ - Điện thoại Fax E-mail - Tên phân bón đăng ký - Loại phân bón - Thành phần hàm lượng dinh dưỡng phương pháp phân tích - Nguồn gốc và thành phần nguyên liệu chủ yếu làm phân bón - Xuất xứ - Tên tổ chức cá nhân nhận chuyển giao - Địa chỉ - Điện thoại Fax E-mail - Các tài liệu nộp kèm theo Ngày tháng năm Tổ chức cá nhân xin đăng ký ký tên đóng dấu Ghi chú Biểu mẫu này dùng trong trường hợp đăng ký đổi tên phân bón hoặc đổi chủ sở hữu khi thực hiện chuyển giao toàn phần công nghệ hoặc khi chuyển nhượng quyền sở hữu loại phân bón đã có tên trong Danh mục phân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.