Mẫu đơn xin được chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra thức ăn chăn nuôi

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin được chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra thức ăn chăn nuôi | Mau đơn xin được chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra thức ăn chăn nuôi Tên cơ sở CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc ngày tháng năm Kính gửi Cục Chăn nuôi Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1. Tên cơ sở xin công nhận Địa chỉ . Điện thoại .Fax .E-mail . 2. Tên phòng thử nghiệm Địa chỉ Điện thoại .Fax .Email . Phòng thử nghiệm - Đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm VILAS LAS - Chưa được cấp chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm VILAS LAS 3. Phép thử xin được chỉ định Số TT Tên phép thử Tên ký mã hiệu phương pháp thử áp dụng Ghi chú 1 2 3 4. Cơ sở chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng mọi quy định trong Quy chế về chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn nuôi -Bộ Nông nghiệp và PTNT và chịu trách nhiệm về những khai báo trên. Phụ trách phòng thử nghiệm Ký và ghi rõ họ tên Thủ trưởng cơ quan Ký tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    97    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.