Bài giảng Y học cổ truyền: Phần 1 - Trường ĐH Võ Trường Toản (Năm 2022)

Bài giảng Y học cổ truyền được biên soạn nhằm giúp sinh viên ngành Y khoa trang bị kiến thức nền tảng và các ứng dụng trong lĩnh vực điều trị đông tây y kết hợp, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Phần 1 của bài giảng cung cấp cho sinh viên những nội dung, kiến thức về: đại cương y học cổ truyền - học thuyết âm dương - học thuyết ngũ hành; học thuyết tạng phủ - nguyên nhân gây bệnh; học thuyết kinh lạc và các đường kinh chính; huyệt vùng đầu mặt cổ, ngực bụng, vai lưng, huyệt chi trên và chi dưới; kỹ thuật châm - cứu, xoa bóp - bấm huyệt - đánh gió - dưỡng sinh; đại cương về thuốc y học cổ truyền - cách kê đơn thuốc y học cổ truyền - một số bài thuốc cổ phương; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN KHOA Y Bài giảng Y HỌC CỔ TRUYỀN Biên soạn . Nguyễn Kim Vƣợng . Phan Thành Tài Hậu Giang 2022 LƢU HÀNH NỘI BỘ Giáo trình môn học i i n học c tru n t p - Nh u t n học 5 i h i n Trần Thú Ho n o hâu Phạm Du Nhạc TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN KHOA Y Bài giảng Y HỌC CỔ TRUYỀN Biên soạn . Nguyễn Kim Vƣợng . Phan Thành Tài Hậu Giang 2022 LƢU HÀNH NỘI BỘ Giáo trình môn học i i n học c tru n t p - Nh u t n học 5 ii h i n Trần Thú Ho n o hâu Phạm Du Nhạc LỜI GIỚI THIỆU - - Nền y học cổ truyền đƣợc bắt nguồn từ một nền y học dân gian phong phú. Thông qua thực tiễn nhiều đời các kinh nghiệm đƣợc đúc kết thành lý luận phong phú. Mặt khác các lý luận triết học duy vật cổ đại thuyết âm dƣơng ngũ hành. lại đƣợc các nhà y học cổ phƣơng Đông vận dụng vào y học trong mọi lĩnh vực từ phòng bệnh đến chẩn trị bào chế thuốc men làm phong phú thêm cho kho tàng lý luận của y học cổ truyền. Từ đó y học cổ truyền có một nền tảng vững chắc dựa trên hệ thống lý luận đã đƣơc ghi chép thành văn bản trên cơ sở đó nền y học cổ truyền Việt Nam có điều kiện phát triển. Do vậy có thể khẳng định rằng đây là một nền y học của dân do dân và vì dân. Nó có tính chất quần chúng rộng rãi tính sáng tạo và tính nhân đạo sâu sắc. Nó tiếp thụ tinh hoa của nền y học nƣớc ngoài trong đó công đầu phải kể đến Đại y tôn Hải Thƣợng Lãn Ông ngƣời đã có công Việt Nam hóa nền y học cổ truyền Trung hoa vào Việt Nam. Chính ông là một tài năng đã đúc kết và sáng tạo cái di sản quý báu vừa mang sắc thái phi vật thể và vật thể của nền y học cổ truyền Việt Nam. Nền y học cổ truyền Việt Nam dƣới ánh sáng của các Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam và đƣợc sự quan tâm của Bác Hồ vĩ đại đã ngày càng đƣợc phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo Bác sĩ đa khoa trình độ đại học. Trong chƣơng trình giảng dạy tại Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản học phần Y học cổ truyền có thời lƣợng 30 tiết tƣơng ứng I tín chỉ. Mục tiêu học tập học phần y học cổ truyền giúp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.