Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hải Phòng

Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. xin gửi đến các bạn ‘Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hải Phòng’. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi. | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2022-2023 Đề thi có 04 trang Môn HOÁ HỌC 40 câu trắc nghiệm Thời gian 50 phút không tính thời gian phát đề Mã đề 054 Cho nguyên tử khối H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 Br 80 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ag 108 I 127 Ba 137. Câu 41 Thuỷ phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được natri axetat và metanol. Công thức của X là A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3. Câu 42 Khi tiến hành phân tích thành phần mẫu nước X người ta xác định được mẫu nước đó có chứa các ion Na K Cl- SO42-. Mẫu nước X được gọi là A. nước mềm. B. nước cứng tạm thời. C. nước cứng vĩnh cửu. D. nước cứng toàn phần. Câu 43 Nhôm hiđroxit không tan trong dung dịch nào sau đây A. Na2SO4. B. H2SO4. C. HCl. D. NaOH. Câu 44 Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím A. Alanin. B. Anilin. C. Glyxin. D. Lysin. Câu 45 Xác định kim loại M thỏa mãn sơ đồ sau MxOy H2 t M H2O A. Ca. B. Cu. C. Na. D. Al. Câu 46 Đốt cháy hoàn toàn 16 6 gam hỗn hợp X gồm metyl amin etylamin và trimetylamin thu được CO2 H2O và 4 48 lít khí N2. Cho 16 6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28 5. B. 32 4. C. 31 2. D. 29 2. Câu 47 Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC3H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H3. Câu 48 Cho hỗn hợp các kim loại Na K Mg Al Ba có cùng số mol hòa tan vào nước dư ở nhiệt độ thường. Sau phản ứng chất rắn còn lại có thành phần là A. Ba. B. Mg. C. Mg Al. D. Al. Câu 49 Cho các polime sau cao su buna polietilen tơ lapsan và tơ nilon-7. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 50 Đốt cháy 11 9 gam hỗn hợp gồm Zn Al trong khí O 2 dư thu được m gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 40 3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là A. 18 3. B. 26 1. C. 28 4. D. 24 7. Câu 51 Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 60 thu được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.