So sánh hiệu quả của bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC TR90 trên đối tượng thừa cân và béo phì nguyên phát

Bài viết trình bày so sánh hiệu quả của bộ sản phẩm TPCN ageLOC TR90 trên đối tượng thừa cân và béo phì nguyên phát. Đối tượng: 20 đối tượng được chẩn đoán thừa cân và 40 đối tượng được chẩn đoán béo phì nguyên phát từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 527 - th ng 6 - sè 1 - 2023 SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN ĐỐI TƯỢNG THỪA CÂN VÀ BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT Vũ Minh Hoàn1 Nguyễn Thị Thanh Tú2 TÓM TẮT p lt . The waist circumference average of the obese group decreased lower than that of the 52 Mục tiêu So sánh hiệu quả của bộ sản phẩm overweight group p gt The hip circumference TPCN ageLOC TR90 trên đối tượng thừa cân và béo average the thigh circumference the upper arm phì nguyên phát. Đối tượng 20 đối tượng được chẩn circumference average and the calf circumference đoán thừa cân và 40 đối tượng được chẩn đoán béo average of the obese group decreased higher than phì nguyên phát từ tháng 01 2022 đến tháng that of the overweight group p gt . 12 2022. Phương pháp Nghiên cứu can thiệp lâm Conclusions The weight average index and the BMI sàng so sánh kết quả trước sau điều trị và so sánh average index of obese patients group decreased giữa 2 nhóm. Kết quả Sau 90 ngày sử dụng sản significantly compared with the overweight patients phẩm Chỉ số cân nặng trung bình của nhóm béo phì group p lt Others average index the hip giảm 3 33 1 80 kg nhiều hơn nhóm thừa cân circumference thigh circumference the upper arm giảm 1 95 1 01 kg p lt 0 05 Chỉ số BMI trung circumference and the calf circumference of obese bình của nhóm béo phì giảm 1 27 0 67 nhiều hơn patients group decreased not significantly compared nhóm thừa cân giảm 0 80 0 39 p lt 0 05 . Chu vi with the overweight patients group p gt . vòng eo trung bình của nhóm béo phì giảm ít hơn Keywords ageLOCTR90 dietary supplement nhóm thừa cân p gt 0 05 chu vi vòng hông trung overweight obesity. bình chu vi vòng đùi trung bình chu vi vòng bắp tay trung bình và chu vi vòng bắp chân trung bình của I. ĐẶT VẤN ĐỀ nhóm béo phì giảm nhiều hơn nhóm thừa cân p gt 0 05 . Kết luận Cân nặng và BMI trung bình của Thừa cân là một tình trạng tăng quá mức nhóm béo phì giảm có ý nghĩa thống kê so với nhóm trọng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    51    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.