Phát triển văn hóa đọc của học viên Học viện Chính trị khu vực III trong bối cảnh hiện nay

Bài viết Phát triển văn hóa đọc của học viên Học viện Chính trị khu vực III trong bối cảnh hiện nay trình bày các nội dung: Tổ chức triển khai và ban hành các văn bản quản lý; Điều phối, sử dụng những nguồn lực hiện có để tổ chức các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thúc đẩy các hoạt động đọc. | EDUCATION PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CỦA HỌC VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY TRƯƠNG NGỌC ANH Email truongngocanhhv3@ Học viện Chính trị Khu vực III READING CULTURE DEVELOPMENT OF STUDENT AT THE REGIONAL ACADEMY OF POLITICS III IN THE CURRENT CONTEXT TÓM TẮT ABSTRACT Văn hóa đọc một bộ phận của Văn hóa là một Reading culture a part of Culture is one of trong những động lực thúc đẩy sự hình thành the driving forces that promote the formation nên con người mới những công dân có trí tuệ of new people citizens with wisdom hiểu biết hoàn thiện về năng lực nhân cách để understanding capacity and personality to be có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội able to adapt. with the development of modern hiện đại và góp phần phát triển bền vững văn society and contribute to the sustainable hóa dân tộc. Văn hóa đọc định hướng cho người development of national culture. Reading đọc tiếp cận được với thông tin tri thức phù hợp culture orients readers to access the most và hữu ích nhất cho cuộc sống của mình. Nhận relevant and useful information and knowledge thức được tầm quan trọng của văn hóa đọc for their lives. Recognizing the importance of những năm qua đặc biệt là trong bối cảnh dịch reading culture over the years especially in Covid 19 hiện nay Lãnh đạo Học viện Chính trị the context of the current Covid 19 epidemic khu vực III Học viện III đã chỉ đạo Trung tâm the Leaders of the Political Academy Region Thông tin khoa học Trung tâm TTKH tích cực III Academy III have directed the Center for triển khai thực hiện các hoạt động nhằm phát Scientific Information to Science Center triển văn hóa đọc của học viên tại Học viện và Center for Science has actively implemented đã đạt được những kết quả nhất định. activities to develop reading culture of students at the Academy and has achieved certain Từ khóa Văn hóa đọc phát triển văn hóa đọc results. học viên Học viện Chính trị khu vực III Keywords Reading culture reading culture development .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    53    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.